Als gevolg van ontwikkelingen enerzijds binnen de onderneming (resultaten, voornemen tot verkoop of deelname door derden en dergelijke) en anderzijds de ontwikkelingen op fiscaal en/of juridisch gebied kan het wenselijk zijn de vorm van de onderneming aan te passen.

Te denken valt aan het ´omzetten´ van een eenmanszaak in een besloten vennootschap (of vice versa) of van een eenmanszaak in een vennootschap onder firma (dan wel man/vrouw firma). Ook komen wij vaak tegen dat het zinvol is de activiteiten te verdelen over meerdere vennootschappen in plaats van alle activiteiten in één vennootschap onder te brengen.

De wijze waarop de herstructurering plaats vindt is afhankelijk van de specifieke situatie waarin een ondernemer zich bevindt en wat zijn visie is op de toekomst. Met deze uitgangspunten, (juridische) regelgeving en gebruik makend van de fiscale faciliteiten, komen wij tot ons advies over de eventueel wenselijke herstructurering.

Zeker indien er sprake is van een voornemen tot verkoop kan een wijziging van de ondernemingsvorm op dat moment belangrijke fiscale voordelen in de toekomst opleveren.